Home

ovlašten od Županijskog i Trgovačkog suda u Zagrebu za poslovanje na cijelom području Republike Hrvatske

Vještačka savjetovanja  

USLUGE - Vještačka savjetovanja

Što su vještačka savjetovanja?

Pod vještačkim savjetovanjima podrazumijevaju se savjetovanja klijenta (osobno ili putem izrade specijaliziranog Elaborata) prije, tijekom i poslije bilo kakvih graditeljskih radova, kupovine nekretnina i sl. Vještačka savjetovanja se mogu provesti u vezi sa:
  • urbanističko-građevinskim potencijalom nekretnine
  • izborom optimalne varijante gradnje
  • izborom građevinskog materijala i opreme
  • izradom projektnog zadatka za gradnju
  • zahvatima na konstrukciji objekta
  • kupovanjem nekretnine
  • isplativošću kupovanja nekretnine
  • prodajom nekretnine

Vještačko savjetovanje u vezi urbanističko-građevinskog potencijala nekretnine

Savjetovanjem u vezi urbanističko-građevinskog potencijala nekretnine (građevinskog zemljišta, ili započete gradnje) graditeljski vještak analizira građevinska i urbanistička pravila i uvjete (koji su za svako područje buduće gradnje specifični) kako bi se klijentu sugeriralo što u budućnosti može očekivati s obzirom na planiranu gradnju.

Vještačko savjetovanje u vezi izbora optimalne varijante gradnje

Savjetovanje u vezi izbora optimalne varijante gradnje građevinski vještak analizira građevinska pravila (koja su za svaki objekt specifični) kako bi se klijentu sugerirala varijanta gradnje pogodna za njegove potrebe tj. vještačka procjena da li je bolja montažna gradnja, novogradnja ili rekonstrukcija-adaptacija-nadogradnja postojeće nekretnine.

Vještačko savjetovanje u vezi izbora građevinskog materijala i opreme

Savjetovanjem u vezi izbora građevinskog materijala i opreme koji će se koristiti prilikom gradnje i korištenja nekretnine, analizira se uporabljeni građevinski materijal i oprema na temelju pravila propisanih Zakonom o gradnji, a to su: mehanička otpornost i stabilnost, zaštita od požara, higijena, zdravlje i zaštita okoliša, sigurnost u korištenju, zaštita od buke, ušteda energije i toplinska zaštita. Isto tako uzimaju se u obzir i cijena, ekonomičnost izrade, brzina gradnje i sl.

Vještačko savjetovanje u vezi izrade projektnog zadatka za gradnju

Gore navedena savjetovanja (savjetovanje u vezi optimalne varijante gradnje i u vezi izbora građevinskog materijala i opreme) su temelj za uslugu izrade Projektnog zadatka za gradnju. Projektni zadatak za gradnju je elaborat koji povezuje sve relevantne činjenice koje su bitne za gradnju te uz aktivna pitanja klijentu priprema izradu zadatka na osnovu kojeg će arhitekt projektirati objekt kakav klijent želi.

Vještačko savjetovanje u vezi zahvata na konstrukciji objekta

Savjetovanje u vezi zahvata na konstrukciji objekta naročito je potrebno u urbanim dijelovima grada. Vrlo često klijentima je potreban savjet u vezi rušenja ili premještanja pojedinih konstruktivnih i nekonstruktivnih zidova, greda, stupova i ostalih graditeljskih elemenata.

Vještačko savjetovanje u vezi zahvata za koje nije potrebna građevinska dozvola

Savjetovanje u vezi zahvata za koje nije potrebna građevinska dozvola odnosi se na skup građevinskih radova i zahvata za koje, prema Zakonu o gradnji, nije potrebna građevinska dozvola.

Vještačko savjetovanje u vezi kupovanja nekretnine

Savjetovanje u vezi kupovanja nekretnine (stanova, kuća, poslovnih prostora i sl.) je nužno jer kupac često nemože sagledati sve aspekte koji utječu na kupovnu transakciju. Osim pravne dokumentacije koja mora pratiti nekretninu (točnost iste je najbolje povjeriti odvjetniku), postoji i tehnička dokumentacija (projekti, građevinska dozvola) koju vještak može provjeriti. Isto tako je dobro analizirati opće stanje nekretnine s obzirom na kvalitetu materijala i izvedbe. To je važno pogotovo kod rabljenih nekretnina. Ta provjera je bitna zbog ocjene vrijednosti potrebnih zahvata na nekretnini radi dovođenja u funkcionalno stanje (Građevinski troškovnici). Savjetovanje u vezi prodaje nekretnine služi pripremi nekretnine za uspješnu prodaju.

Navedeno savjetovanje može se koristiti prilikom preuzimanja nekretnine kada vještački pregled može pomoći budućem vlasniku nekretnine.

Vještačko savjetovanje u vezi isplativosti kupovanja nekretnine

Ovdje se pod nekretninom može podrazumijevati građevinsko zemljište, postojeći objekti sl. Savjetovanje u vezi isplativosti kupovanja nekretnine građevinski vještak vrši analizu nekretnine na način da se iz vrijednosti moguće izgrađene ili dovršene komercijalne površine nekretnine odredi isplativost ulaganja u odnosu na daljnju prodaju. Na taj način klijent može sagledati isplativost postignute kupovne cijene za nekretninu.

Vještačko savjetovanje u vezi prodaje nekretnine

Savjetovanje u vezi prodaje nekretnine je isto tako bitno radi pripreme nekretnine za uspješnu prodaju. Pod navedenim se podrazumijeva aktivno savjetovanje prodavatelja (nakon pregleda nekretnine) kako pripremiti nekretninu za uspješnu prodaju. U sklopu navedene usluge može se izraditi prospekt vaše nekretnine (portfolio nekretnine). Navedeni dokument sadrži tehnički opis nekretnine sa naglaskom na tržišne kriterije koji su bitni kod prodaje (koje kupca najviše interesiraju), fotodokumentaciju, nacrt makrolokacije nekretnine, nacrt mikrolokacije nekretnine, tlocrt nekretnine, zemljišno knjižni izvadak i izvod iz katastra. Takav dokument je koristan kao sažetak svih kriterija koje nekretnina sadrži i na taj način je velika pomoć prodavatelju prilikom prodaje. Usluga izrade prospekta vaše nekretnine se može proširiti na procjene nekretnina radi utvrđivanja realne tržišne vrijednosti i na izmjeru nekretnine. Izmjera nekretnine često puta je potrebna radi neslaganja zemljišno-knjižnog izvatka i stvarnosti. Izmjera, nacrt i obračun stvarnih površina izvršen po sudskom vještaku je licencirani dokaz kupcu.

Ostala savjetovanja

Sva ostala problematika koja se može pojaviti u procesu građenja traži aktivnu savjetodavnu stručnu pomoć. Vještak mr. Zlatko Omerhodžić dipl.ing.građ. ima veliko iskustvo u graditeljstvu i možete mu postaviti pitanja iz svih područja. Svoja pitanja možete postaviti putem telefona ili e-maila.

Cijena usluge vještačkih savjetovanja

Za provedbu vještačkih savjetovanja cijena usluge ovisi o više specifičnosti kao i o obimu posla.
Točna cijena može se odrediti na temelju upita.
mr. Zlatko Omerhodžić dipl.ing.građ. | Stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjene nekretnina | Tina Ujevića 5 | 10000 Zagreb |
info@graditeljski-vjestak.com