Home

ovlašten od Županijskog i Trgovačkog suda u Zagrebu za poslovanje na cijelom području Republike Hrvatske

Ostala vještačenja  

USLUGE - Ostala vještačenja

Što su ostala vještačenja?

Ostala vještačenja su stručni nalazi i mišljenja napravljeni od strane sudski ovlaštene stručne osobe (sudskog vještaka) o nekim događanjima ili pojavama, a vezana su za neku specijalnost (graditeljstvo, medicina, promet itd.). Takvi stručni elaborati mogu služiti kao dokaz na Sudu, ali mogu služiti i za sve druge stručne potrebe kako je na ovim stranicama objašnjeno. Pod ostalim vještačenjima se najčešće podrazumijeva slijedeće:
 • prethodno osiguranje dokaza (prethodno utvrđivanje činjeničnog stanja)
 • naknadno osiguranje dokaza (naknadno utvrđivanje činjeničnog stanja)
 • arbitraža i mirenje
Osiguranje dokaza je pravni postupak na osnovu kojeg Sud utvrđuje činjenično stanje i istinitost navoda iskazanih u tijeku postupka. Takvo osiguranje dokaza provodi ovlašteni sudski vještak, koji je na taj način produžena ruka Suda i gdje se njegov vještački nalaz (stručno mišljenje i često fotografije) koristi u daljnjem tijeku postupka.

Prethodno osiguranje dokaza (prethodno utvrđivanje činjeničnog stanja)

Prethodno osiguranje dokaza je važan postupak "osiguranja istine" potrebne za građevinsko poslovanje kako pravnih tako i fizičkih osoba. Često je potrebno, prije početka bilo kakvih građevinskih radova, izvršiti vještačko osiguranje na način da se "zamrzne" nekretnina (i okolo nje) i utvrdi pravo stanje. Nakon završetka radova (ili pojedinih faza radova koje vještak može procjeniti) analizira se izvršeno i usporedi sa onim od prije početka građevinskih radova. Takav pristup garantira građevinskom izvoditelju i investitoru dokaz u njihovu korist i veću mogućnost obrane od tužbi za naknadu štete. Eventualnu štetu je kasnije teško dokazati i analizirati ukoliko se ne radi prethodno osiguranje dokaza. Provođenje prethodnog osiguranja dokaza preporuča se na mjestima gradnje za koje se, po vještačkom iskustvu, pretpostavlja pojava naknadnih šteta (pukotine, lomovi i sl.), a to su razne adaptacije i rekonstrukcije postojećih objekata okruženih većim brojem susjeda (potencijalnih podnositelja tužbi). Prethodno osiguranje dokaza nije samo po sebi obrana od tužbi ili mogućeg Suda, međutim taj postupak je dobro polazište za postavu adekvatne obrane i efikasno evidentiranje šteta nastalih prije započinjanja radova i poslije. Isto je provođenje tog postupka dobar psihološki moment prema potencijalnim tužiteljima koji onda teže postavljaju argumente tužbe. Rezultat provođenja postupka prethodnog osiguranja dokaza je namijenjen investitorima i građevinskim izvoditeljima podjednako. Investitorima je prikladan zbog lakšeg reguliranja vlasničkih prava (nemogućnost upisa u zemljišne knjige ako postoji teret žalbe na građevnoj dozvoli) i time financijsku uštedu. Građevinskim izvoditeljima jer preuzimanjem građevinskih poslova preuzimaju i odgovornost za učinjeno. Građevinski izvoditelji i insvestitori moraju biti svjesni da za početak gradnje nije dovoljno samo osigurati građevinsku dozvolu i financiranje objekta, nego i osigurati adekvatnu pravno-vještačku zaštitu.

Naknadno osiguranje dokaza (naknadno utvrđivanje činjeničnog stanja)

Naknadno osiguranje dokaza se provodi tamo gdje nalaz i mišljenje vještaka služi kao dokazno sredstvo (na Sudu, u sporu i sl.). Osiguranje dokaza provodi se tamo gdje se želi zabilježiti neki događaj (datum i sat) i istog vještački evidentirati, a i tamo gdje se traži analiza nekog događaja (uzroci, posljedice i mjere sanacije).
Naknadno osiguranje dokaza se provodi u slijedećim okolnostima:
 • utvrđivanje količine i vrijednosti do sada izvedenih radova na nekretnini (utvrđenje stupnja dovršenosti nekretnine)
 • utvrđivanje količine i vrijednosti radova potrebnih za dovršenje nekretnine
 • utvrđivanje kvalitete izvedenih radova na nekretnini (utvrđivanje nedostataka na nekretnini)
  Vještak provodi analizu uzroka nekvalitete u graditeljstvu o čemu donosi stručno mišljenje tj. da li je nekvaliteta nastala: poslije djelovanja "više sile" (razne nepogode, poplave, potresi i sl.), poslije loše izvedbe građevinskih radova, poslije uporabe loših građevinskih materijala, nakon ostalih specifičnih uzroka. Poslije analize uzroka nekvalitete može se provesti procjena troška sanacije.
 • utvrđivanje realne cijene pojedinih građevinskih radova, grupe radova, uporabljenog građevinskog materijala i opreme
 • utvrđivanje kompletnih građevinskih troškova (od projekta, građenja pa do održavanja) koju je klijent imao na nekretnini
 • utvrđivanje stvarnih mjera nekretnine (stana, kuće) i obračun površina prema HRN i ISO standardima.
  Vještak provodi obračun površina nekretnine koji se sastoji od izmjere nekretnine, izrade obračuna netto korisne površine i stvarne površine nekretnine, izrada tlocrta nekretnine. Takav vještački izrađen Elaborat se može predati u Gruntovnicu kao promjena stanja površina. Dok se ne riješi promijena stanja u Gruntovnici posjedujete dokaz o promijeni površina od sudski zakletog vještaka i posjedujete urudžbeni broj pod kojim je Gruntovnica zaprimila predmet (što je isto dokaz istinitosti činjenica iz Elaborata).
  Utvrđivanje stvarnih mjera može se proširiti i na izmjeru nekog građevinskog sklopa (fasada, krovište i sl.). Takva vještačka izmjera služi kao pomoć prije i poslije angažmana majstora.
 • utvrđivanje zbivanja i odgovornosti na gradilištu, tijekom vremena, na temelju uvida u tehničku dokumentaciju (projekti, građevinska knjiga, građevinski dnevnik, razni zapisnici i sl.)
 • utvrđivanje starosti nekretnine vještak provodi na način da na temelju arhitektonskog oblikovanja, uporabljenih materijala, stila gradnje i drugih dokumenata utvrdi da li je nekretnina građena prije 1968. godine ili kasnije.
 • utvrđivanja postojećeg stanja (sve ostalo nespomenuto) prilikom preuzimanja konkretne nekretnine od strane klijenta

Arbitraža i mirenje

Vještak na osnovu provedenog osiguranja dokaza iz gore navedenih tema može provesti arbitražu i mirenje. Arbitraža i mirenje su procesi aktivnog posredovanja u sporovima (investitor-izvoditelj-projektant i ostali specifični sudionici) u smjeru zadovoljavanja svih strana u sporu.

Cijena usluge ostalih vještačenja

Za provedbu ostalih vještačenja cijena usluge ovisi o više specifičnosti kao i o obimu posla.
Točna cijena može se odrediti na temelju upita.
mr. Zlatko Omerhodžić dipl.ing.građ. | Stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjene nekretnina | Tina Ujevića 5 | 10000 Zagreb |
info@graditeljski-vjestak.com